Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov

č.j. 140/2001
Vlastibořice 23.05.2001

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Vlastibořice.

Obec Vlastibořice, která jako orgán územního plánování dle § 12,písm. a , zák. č. 50/76 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon ), oznamuje, že ve smyslu § 20 odst. 2 stavebního zákona bude dne 7.6.2001 od 18.00 hod. v zasedací síni obce projednáván návrh zadání územního plánu obce Vlastibořice.
Do podkladů návrhu zadání územního plánu mohou všechny právnické a fyzické osoby nahlédnout
- na Obecním úřadě ve Vlastibořicích. Doporučuje se využít úřední hodiny v pondělí 8.00 - 12.00 hod., ve středu 13.00 - 15.00 hod.


- na Stavebním úřadě v Příšovicích v úředních hodinách pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hod. a do 12.30-17.00 hod.
- na Okresním úřadě v Liberci, referátu regionálního rozvoje v budově nám. Dr.E. Beneše 24, ve 2. patře, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod.
Návrh zadání územně plánovací dokumentace je u výše uvedených orgánů k nahlédnutí po dobu 30 dnů, t.j. od 23.4.01 do 22.5.01.


Účelem projednávaného návrhu ÚP obce Vlastibořice je navrhnout hlavní cíle a požadav-ky na vypracování ÚP obce Vlastibořice, který bude závazným dokumentem při koordinaci výstavby a jiných činností, ovlivňujících rozvoj území.
Doporučujeme všem osobám, aby se seznámily se zpracovaným návrhem zadání ÚP, protože bude sloužit pro rozhodování stavebního úřadu při povolování staveb a jiných aktivit v území.


P O U Č E N Í

Ve smyslu § 20 odst. 2 a 4 ,zák. č. 50/76 Sb. v platném znění

a) Dotčené orgány státní správy se vyzývají, aby sdělily svá stanoviska ke konceptu ÚP
obce nejpozději do 30 dnů po obdržení návrhu.
b) Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
c) Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena konceptem řešení ÚP obce mohou
podat své námitky do 30 dnů od veřejného jednání.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.


Jan Mareš
starosta obce

Zavřít okno